המחסור במים במורשת חז''ל


 מדריך למורה 

 

 

מחסור במים במורשת חז"ל

מדריך למורה

 

א. קראו את אחד משני הקטעים הבאים

 

 

 

 

 

 

תלמוד בבלי > סדר מועד >  מסכת תענית > פרק ג' > דף יט'  > עמוד ב' (המשך בדף כ עמוד א)

 

 

תנו רבנן: פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים ולא היה להם מים לשתות. הלך נקדימון בן גוריון אצל הגמון אחד, אמר לו: הלויני שתים עשרה מעיינות מים לעולי רגלים, ואני אתן לך שתים עשרה עינות מים. ואם איני נותן לך - הריני נותן לך שתים עשרה ככר כסף. וקבע לו זמן. כיון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים, בשחרית שלח לו: שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך. - שלח לו: עדיין יש לי זמן, כל היום כולו שלי הוא. בצהריים שלח לו: שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך! - שלח לו: עדיין יש לי שהות ביום. במנחה שלח לו: שגר לי מים או מעות שיש לי בידך - שלח לו: עדיין יש לי שהות ביום. לגלג עליו אותו הגמון, אמר: כל השנה כולה לא ירדו גשמים,ועכשיו ירדו גשמים? נכנס לבית המרחץ בשמחה. עד שהאדון נכנס בשמחתו לבית המרחץ נקדימון נכנס לבית המקדש כשהוא עצוב. נתעטף ועמד בתפלה, אמר לפניו: רבונו של עולם! גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, שיהו מים  מצוּיִין לעולי רגלים. מיד נתקשרו שמים בעבים, וירדו גשמים עד שנתמלאו שתים עשרה מעינות מים והותירו. עד שיצא אדון מבית המרחץ נקדימון בן גוריון יצא מבית המקדש. כשפגעו זה בזה אמר לו: תן לי דמי מים יותר שיש לי בידך. - אמר לו: יודע אני שלא הרעיש הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בשבילך. אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך שאוציא ממך את מעותיי, שכבר שקעה חמה, וגשמים - ברשותי ירדו. חזר ונכנס לבית המקדש, נתעטף ועמד בתפלה, ואמר לפניו: רבונו של עולם! הודע שיש לך אהובים בעולמך! מיד נתפזרו העבים וזרחה החמה. באותה שעה אמר לו האדון: אילו לא נקדרה החמה - היה לי פתחון פה עליך שאוציא ממך מעותיי. תנא: לא נקדימון שמו, אלא בוני שמו, ולמה נקרא שמו נקדימון - שנקדרה חמה בעבורו.

 

 
 

רש"י מסכת תענית דף כ עמוד א

 

ועכשיו ירדו גשמים - בתמיה.

 

בוני - שמו. (של נקדימון)

 

נקדרה - זרחה, לשון מקדיר, שהיתה חמה קודרת ברקיע וזורחת, פירטוצ"ר בלעז +לבקוע, לחדור בעד.

 

 

 
   
     
     
 
 

תלמוד בבלי > סדר מועד >  מסכת תענית > פרק ג' > דף כג  > עמוד א'  

 
 

מעשה ששלחו לחוני המעגל וכו'. תנו רבנן: פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים. שלחו לחוני המעגל: התפלל וירדו גשמים! התפלל ולא ירדו גשמים. עג עוגה ועמד בתוכה, כדרך שעשה חבקוק הנביא, שנאמר (חבקוק ב') על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור וגו'. אמר לפניו: רבונו של עולם! בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפין, אמרו לו תלמידיו: רבי, ראינוך ולא נמות. כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא להתיר שבועתך. אמר: לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שיחין ומערות. ירדו בזעף, עד שכל טפה וטפה כמלא פי חבית. ושיערו חכמים שאין טפה פחותה מלוג. אמרו לו תלמידיו: רבי, ראינוך ולא נמות. כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא לאבד העולם. אמר לפניו: לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. ירדו כתיקנן, עד שעלו כל העם להר הבית מפני הגשמים. אמרו לו: רבי, כשם שהתפללת שירדו, כך התפלל וילכו להם. אמר להם: כך מקובלני שאין מתפללין על רוב הטובה. אף על פי כן, הביאו לי פר הודאה. הביאו לו פר הודאה. סמך שתי ידיו עליו, ואמר לפניו: רבונו של עולם! עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינן יכולין לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות, כעסת עליהם - אינן יכולין לעמוד, השפעת עליהם טובה - אינן יכולין לעמוד, יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהא ריוח בעולם. מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים, וזרחה החמה, ויצאו העם לשדה והביאו להם כמהין ופטריות. שלח לו שמעון בן שטח: אלמלא חוני אתה - גוזרני עליך נידוי. שאילו שנים כשני אליהו שמפתחות גשמים בידו של אליהו לא נמצא שם שמים מתחלל על ידך? אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך, כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו. ואומר לו: אבא, הוליכני לרחצני בחמין, שטפני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, אפרסקים, ורמונים - ונותן לו. ועליך הכתוב אומר (משלי כ"ג) ישמח אביך ואמך ותגל יולדתיך.

תנו רבנן מה שלחו בני לשכת הגזית לחוני המעגל (איוב כב) ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור ותגזר אומר אתה גזרת מלמטה והקדוש ברוך הוא מקיים מאמרך מלמעלה ועל דרכיך נגה אור דור שהיה אפל הארת בתפלתך כי השפילו ותאמר גוה דור שהיה שפל הגבהתו בתפלתך ושח עינים יושיע דור ששח בעונו הושעתו בתפלתך ימלט אי נקי דור שלא היה נקי מלטתו בתפלתך ונמלט בבור כפיך מלטתו במעשה ידיך הברורין.

 

 

רש"י מסכת תענית דף כג עמוד א

 עוגה - שורה עגולה, כמו עוגה שהיתה עגולה.

כדרך שעשה חבקוק - כדמפרש בתרגום של תפלת חבקוק על משמרתי אעמדה - כמין בית האסורים עשה וישב.

ראינוך ולא נמות - נראה אותך ולא נמות, בניחותא: השתדל שלא נמות ברעב מפני עצירת גשמים.

פר הודאה - להתודות עליו, ועשה לו סמיכה, והביאו שלמים, חוני בזמן הבית היה.

כמהין ופטריות - בוליי"ץ בלעז +פטריות+, שיצאו מלחלוח הגשמים וידעו כי של ברכה היו.

אלמלא חוני אתה - ואדם גדול.

לנדות - שמנדין על כבוד הרב, שהטיח דברים ואמר: לא כך שאלתי.

שאלמלא היו שנים כשני אליהו - גזירת עצירת גשמים, ומפתח של גשמים בידו של אליהו גרסינן.

לא נמצא שם שמים מתחלל - בתמיה, שאליהו נשבע חי ה' אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי (מלכים א' יז) ואתה נשבע שאין אתה זז עד שירדו גשמים.

נמצא שם שמים מתחלל על ידך - דזה או זה בא לידי שבועת שוא.

מתחטא - לשון חטא, כלומר: הוי הולך וחוטא.

 

 

 
   
 

ב. דיון ומסקנות

 

 

במצגת Power Point שתפתחו הכניסו את מרכיבי האירוע אותו תבחרו להציג בכיתה.

נתחו את הסיפור על פי המרכיבים הבאים.

תבליט

דמויות ראשיות ומשניות

תבליט

מקומות .

תבליט

זמן.

תבליט

רצף אירועים.

תבליט

ציינו את הבעייה ופתרונה.

תבליט

אילו אלמנטים ניסיים מופיעים בסיפור?

תבליט

רעיונות חשובים, מה תפקידו מוטיב המים/הגשם בסיפור ?

תבליט

מהו המסר שמשגרים לנו חז"ל באמצעות הסיפור?

 
 

 

 

 

ג. עריכת עלילון

   

 

בשקופיות הבאות הציגו את הסיפור בתמונות ושיחה בסגנון עלילון ( comics)

עליכם לספר ולהמחיש  את הסיפור בצורה חזותית, קולחת מקיפה ומעניינת.

עזרים טכניים - טיפים לבניית עלילון בPower Point 

 

 

 

 

ד. עריכת המצגת להצגה במליאת הכיתה

 
 

את המצגת עליכם להציג במליאת הכיתה, לכן עליה להיות ערוכה כהלכה. לפניכם המבנה בו עליכם לערוך את שקפי המצגת:

 

תבליט

בשקופית הראשונה צרו שער בו כתבו ככותרת ראשית את השם אותו אתם נותנים לסיפור ואת שמות העורכים בכותרת המשנה.

 

תבליט

בגוף המצגת ערכו את העלילון לסיפור שבחרתם.

 

תבליט

את המידע המכיל את תובנותיכם/ רעיות חשובים שמצאתם (סעיף ב) ערכו בשקופית/יות שלאחר העלילון .

 

תבליט

צרו שקופית פרידה מהקורא. ("סוף" , "מקווים שלמדתם ונהניתם" וכד' ...)

עזרים טכניים - טיפים לבניית מצגתPower Point 

 

 

בהצלחה

 

 

 

 

תת-דפים (1): מדריך למורה
Comments