מדריך למורה


  
 

בס"ד

 מטלת חקרשת – מקורות המים בישראל

מדריך למורה

  

 

 

 

מגישים:  אמרוסי גילה, מאור מזרחי,יאיר פרבי , צבי שחר.

 

1.      מטרות ההוראה.

         מטרות תוכן:

התלמיד יכיר את מאפייני משק המים בישראל- מקורות המים, הגופים העוסקים בנושא, הגורמים למצוקה והאפשרויות לפיתרון הקיימות כיום.

         מטרות חשיבה מידענית - מיזוג מידע והערכה עצמית

התלמיד ימפה את מקורות המים בישראל, יערוך השוואה ביניהם.

התלמיד ימיין את הגופים המטפלים במקורות המים וישווה ביניהם.

התלמיד יעצב ויעריך את עבודתו עפ"י קריטריונים מוסכמים מראש.

התלמיד יזהה גורמים למצוקת המים בישראל ויסיק מסקנות.

התלמיד יביע עמדה כלפי אפשרויות לפתרון מצוקת המים בישראל.

         מטרות ערכיות:

התלמיד יכיר את תבנית נוף מולדתו ומאפייני מקורות המים.

התלמיד יכיר את חשיבות השמירה על הטבע בכלל ומקורות המים בפרט.

התלמיד יפנים את חשיבות החיסכון במים וצריכת מים נבונה.

התלמיד יפתח כישורים חברתיים של עבודה בצוות ותרומה הדדית.

2.      מהלך הלמידה והרציונאל הפדגוגי.

שלב 1 – 

הצגת הנושא בפני הכיתה, מצוקת המים בישראל.

שלב 2 –

עבודה בקבוצות לפי נושאים: הכרת מקורות המים, גופים המטפלים בנדון, גורמים למצוקה, פתרונות למצוקה.

שלב 3 –

הערכה עצמית של התוצר ע"י כל קבוצה, כל קבוצה תעצב ותעריך את עבודתה עפ"י קריטריונים הקבועים מראש.

שלב 4 –

הצגת ממצאי כל קבוצה בפני המליאה, מטלה אישית לכל תלמיד – סיכום ממצאי קבוצות מקבילות.

שלב 5 – 

דיון במליאה ועריכת סקר עמדות כלפי הפתרון המומלץ.

 

הרציונל –

במהלך העבודה בקבוצות, הדיון במליאה ועריכת הסקר התלמיד יידרש לביצוע מיומנויות של השוואה, מיון, זיהוי והסקת מסקנות.

במהלך העבודה בקבוצות והדיון במליאה יפתח כישורים חברתיים של עבודה בצוות ותרומה הדדית.

3.      פיתוח אסטרטגיית חשיבה.

אסטרטגיות החשיבה מסדר גבוה הנדרשות בעבודה זו הן-

בניית טיעונים- על התלמידים להגיע להחלטה אילו פתרונות מתאימים כחלופות לאספקת מים בארץ. עליהם לעשות זאת על סמך הנתונים שאספו ולמדו.

קבלת החלטות- לאחר היכרות עם החלופות וזיהוי יתרונות וחסרונות על התלמידים להחליט על איזו חלופה הם ממליצים.

התמודדות עם חילוקי דיעות- מכיוון שתהליך הלמידה מבוסס על היכרות עם מצב נתון וניתוחו במטרה לאתר פתרון עדיף, על התלמיד להתמודד עם חילוקי דיעות לגבי- איזה פתרון עדיף ומדוע .

השוואה- לשם גיבוש דיעה על התלמיד לערוך השוואות, בין החלופות הקיימות, כדי לאתר יתרונות וחסרונות בכל אפשרות.

4.      פיתוח ידע המטא - אסטרטגי של התלמידים בהקשר של המטלה הנוכחית.

במהלך החשיפה ליידע נוסף בשוטטות בין אתרים ובדיונים, התלמיד ישקול שוב מהו הפתרון הטוב ביותר באמצעות בחירה בין חלופות המוצעות זו אחר זו, ובאמצעות התמודדות עם טיעוני חבריו.

5.      שימוש במילים משפת החשיבה תשתמשו במהלך ההוראה

השווה בין סוגי מקורות המים...

מפה את מקורות המים...

זהה את הגורמים למצוקת המים...

מהן ההשלכות של...

מהי מסקנתך לאור הממצאים...

6.      קשיים צפויים של תלמידים ודרכי התמודדות

איתור מידע – הכוונה לאתרי אינטרנט.

ביצוע מטלות חשיבה מסדר גבוה – חלוקה לקבוצות לפי רמות חשיבה.

הדרכה לשימוש במצגת:

המצגת פותחת בהצגת הבעיה של מצוקת המים במטרה ליצור עניין,

לאורך המצגת ישנם קישורים "רגע לומדים" המאפשרים התמודדות עם המטלות, וכן קישורים המכוונים למחוון הקריטריונים, ישנן שקופיות נסתרות (טבלה קבוצה א' ופתרונות בשלב הסקר) לטובת המורה אותן אי אפשר לראות בעת הצגת השקופיות, אלא בשלב העריכה בלבד.

ברצוננו להודות לאודליה גוטמן על הסיוע בהכנת החומר על מיזוג מידע,

לניצה ולדמן וגילה מוניקדם על הסיוע והליווי לאורך כל הדרך.

בהצלחה ועבודה נעימה!!!

 

 
           
 
  
Comments